Köp & Betalningsvillkor:

Alla privatpersoner i sverige och inom EU betalar 25% svensk moms. Detta ingår i priset vid utcheckning och framkommer i beställningsbekräftelsen. Kunder utanför EU betalar inte svensk moms. Kunder kan komma att betala eventuella tullavgifter eller importmoms. Dessa står kunden själv för. Vi deklarerar alltid varans värde på försändelsen.

Frakt & Leveransvillkor:

Vi använder oss av Postnord för att skicka både inom sverige och internationellt. Priset för frakt varierar därför beroende på vart i världen det ska skickas. Detta framkommer vid utcheckning och det skickas även en bekräftelse via epost när ordern skickas. I de flesta fall så ingår spårning av paket och du som kund får då även en spårningslänk på den mejl ni anger vid köp. Varor skickas alltid inom 24h från genomförd beställning. För beräknad leverans och fullständig prislista se postnord.se.

Ångerrätt & Reklamation:

Ångrar du ett köp inom 14 dagar från att varan levererats så har du rätt att få pengarna tillbaka. Detta förutsätter att varan först skickas tillbaka i orginalförpackning och är i orginalskick. Vid nyttjande av ångerrätt står du som kund för returfrakten. Alla enheter är handbyggda och grundligt testade innan de skickas iväg. Om någonting trots detta är fel med enheten så har du rätt till service eller att reklamera enheten. Detta ska ske inom rimlig tid och inleds med att skicka ett mejl till magpiepedals@gmail.com. Läs mer på konsumetverket.se

Återbetalning sker antingen via paypal eller payson beroende av köparens val vid betalning. Eventuella transaktionskostnader och valutaomvandling kan förekomma.


Lager:

Våra pedaler och synthar byggs i små omgångar och läggs upp i den kapacitet de byggs. Därför finns endast de enheter som står på hemsidan i den mängd som står på hemsidan. Lagret uppdateras vid varje genomförd beställning. Ifall en vara finns på sidan men står som slut i lager så betyder detta att den kommer att uppdateras så fort den byggs. Inga förköp går att genomföra, enheter säljs enbart när de är färdiga och lagerförda. 

Integritetspolicy & Samtycke

Denna integritetspolicyn förklarar hur vår organisation använder den personliga data vi samlar in när du använder vår shop.

Vilken data samlar vi in?

Vårt Företag samlar in följande data:

  • Personlig identifieringsinformation (Namn, e-postadress, telefonnummer och liknande.)

Hur samlar vi in din data?

Du tillhandahåller den största delen med den data som Vårt Företag samlar in. Vi samlar och bearbetar data när du:

  • Skapar ett konto 

Hur kommer vi att använda din data?

Vårt Företag samlar in din data så att vi kan:

  • identifiera dig för att hantera ditt konto.

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor om Vårt företags integritetspolicy, den data vi har om dig, eller om du vill utöva en av dina rättigheter angående dataskydd, tveka inte att kontakta oss.

Skicka e-post till: magpiepedals@gmail.com

Samtycke för registrering av personlig data:

När du lägger en beställning hos MAGPIE PEDALS, behöver du ange personuppgifter såsom: person- eller organisationsnummer, namn, adress, e-postadress och telefonnummer. I samband med genomförandet av köpet godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter för att kunna fullfölja vårt avtal med dig. Kommer uppgifter att delas med tredje part? Dina uppgifter kommer att delas med Visma Spcs enligt vårt leverantörsavtal. Vi har tecknat biträdesavtal med dem. Dina personuppgifter kommer bara att lämnas ut till tredjepart när valt betalsätt kräver att vi ska skicka dessa uppgifter vidare. Inga personuppgifter säljs vidare till tredjepart. Vilka uppgifter sparas och hur länge sparas de? Vi kommer att spara nödvändig data så länge som vi är skyldiga att spara informationen enligt bokföringslagen. För att skydda dig mot bedrägerier kommer även IP-adressen att sparas. Rätten att få tillgång till mina uppgifter Du har enligt GDPR rätten att få ta del av den information som vi har registrerat. Du har också rätten att begära att informationen ska korrigeras. Kontakta oss via magpiepedals@gmail.com, så hjälper vi dig. Hantering av personuppgifter Om du anser att vi på något sätt inte uppfyller kraven på hur personuppgifter hanteras, kan du kontakta Datainspektionen.

Terms Of Purchase:

All orders in Sweden and within the EU includes 25% Swedish VAT. This is included in the price at check-out and appears on the booking confirmation. Customers outside the EU do not pay Swedish VAT. Customers may pay any customs duties or import VAT. These are the customer's responsibility. We always declare the value of the item on the shipment.

Shipping & Delivery:

We use "Postnord" to send both within Sweden and internationally. The price for shipping therefore varies depending on where in the world it is to be sent. This appears at check-out and a confirmation is also sent via email when the order is sent. In most cases, tracking of packages is included and you as a customer will then also receive a tracking link on the email you enter when purchasing. Orders are shipped within 24h from completed order. For estimated delivery and complete price list, see postnord.se.

Rights of withdrawal and complaint:

If you regret a purchase within 14 days of the product being delivered, you have the right to get your money back. This presupposes that the product is first sent back in original packaging and is in original condition. When exercising the right of withdrawal, you as a customer are responsible for return shipping. All units are hand-built and thoroughly tested before dispatch. If something is still wrong with the device, you have the right to service or complain about the device. This should be done within a reasonable time and begins by sending an email to magpiepedals@gmail.com. Read more at konsumetverket.se


Stock:

Our pedals and synths are built in small batches and are built up in the capacity they are built. Therefore, only the units listed on the website are in the quantity listed on the website. The stock is updated with each completed order. If an item is on the page but is eventually out of stock, this means that it will be updated as soon as it is built. No pre-purchases can be made, units are only sold when they are ready and in stock.

Privacy Policy & Consent

This privacy policy explains how we use the personal data we collect when you use our shop.

What data do we collect?

Our Company collects the following data:
Personal identification information (Name, e-mail address, telephone number and the like.)

How do we collect your data?

You provide the bulk of the data that Our Company collects. We collect and process data when you: Create an account

How will we use your data?

Our Company collects your data so that we can:
identify users and manage accounts.

How to contact us

If you have any questions about Our Company's privacy policy, the data we hold about you, or if you wish to exercise any of your rights regarding data protection, do not hesitate to contact us.

Send email to: magpiepedals@gmail.com

Consent:

Consent for registration of personal data When you place an order with MAGPIE PEDALS, you need to enter personal information such as: personal or organization number, name, address, e-mail address and telephone number. In connection with the completion of the purchase, you agree that we store and use your information in order to fulfill our agreement with you. Will information be shared with third parties? Your information will be shared with Visma Spcs according to our supplier agreement. We have signed an assistant agreement with them. Your personal information will only be disclosed to third parties when the chosen payment method requires that we pass this information on. No personal data is sold on to third parties. What information is stored and for how long? We will save the necessary data as long as we are obliged to save the information in accordance with the Accounting Act. To protect yourself against fraud, the IP address will also be saved. The right to access my information According to the GDPR, you have the right to access the information we have registered. You also have the right to request that the information be corrected. Contact us via magpiepedals@gmail.com and we will help you. Handling of personal data If you believe that we in any way do not meet the requirements for how personal data is handled, you can contact the Data Inspectorate.

Added to cart